Termékeink
Menu mobile

NÉZZ KÖRÜL A TÖRTÉNETEINK KÖZT!

2023.január nyereményjáték szabályzata

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT  

A Satara Agro Kft. (Székhely: 9200, Mosonmagyaróvár, Nap utca 16., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban és a MARKETING BISTRO Kft. (Székhely: 9800 Vasvár, József Attila. u. 31., továbbiakban Lebonyolító) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

1./ Nyilatkozatok

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a regisztrációja során megadott adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez. A Játékban való részvétellel a Játékos engedélyt ad a Szervezőnek, hogy a regisztrációja során megadott e-mail címére a Szervező a játék teljes időtartama alatt üzeneteket küldjön, beleértve a marketing tartalmú e-maileket is.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat közlő Játékosokat a Játékból minden további értesítés nélkül végérvényesen kizárja.

 

2./ Időtartam

A játék teljes időtartama: 2023. január 15. – 2023. február 15.

Hírlevélre feliratkozók adatainak feldolgozása: 2023. február 20.  

Nyereménysorsolás: 2023. február 22.

Nyertesek értesítése: 2023. február 23.

 

3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

Amennyiben a Játékos a nyereményjáték időtartama alatt válaszol a feltett kérdésekre, és elküldi regisztrációját a hírlevélre, úgy automatikusan részt vesz a nyereményjátékban, és lehetősége nyílik megnyerni a fődíjat.  A játék ideje alatt egyazon e-mail címmel csak egyszer lehet érvényesen regisztrálni. A többszörös regisztrációkat a Szervező a sorsoláskor figyelmen kívül hagyja. A Játékosnak a regisztráció után további teendője nincs, de a játékkal kapcsolatos értesítések fogadása miatt javasolt a sataraagro@ilcane.hu e-mail címről érkező levelek figyelése, az e-mail cím engedélyezése az esetleges spam szűrőkben.

 

 

4./ Nyeremény:

10 db, a felajánlott termékek közül (Nordic See mini 3 kg , Rich in Rabbit 3kg) a nyertes által kiválasztott, a Aldog márkájú, kis kiszerelésű kutyatáp.

 

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése

A sorsoláson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2023. február 22.

A sorsolás alkalmával 10 (tíz) NYERTES Játékos kerül kiválasztásra.

A Nyertes Játékost a sorsolás után egy munkanapon belül értesíti a Lebonyolító a regisztrációja során megadott e-mail címen keresztül. A nyertes Játékos ezután legkésőbb március 15-ig jelentkezhet a nyereményéért a sataraagro@ilcane.hu e-mailcímre küldött válasz üzenetben.

Amennyiben a nyertes a megadott időszakon belül e-mailben nem jelentkezik nyereményéért, úgy a Játékos elveszíti nyereményjogosultságát.

Sikertelen kézbesítés esetén az átvételi értesítő újbóli kézbesítésére nem kerül sor.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 

6./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva Szervező és a Lebonyolító dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

 

7./ Adatkezelés

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező és a Lebonyolító az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. A nyertes adatait a Szervező a jogszabályban előírt további időtartamig kötelezően megőrzi.

A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://ilcane.hu/hu/felhasznalasi-feltetelek címen érhető el és ismerhető meg.

 

 

2022.01.13.

 

Satara Agro Kft.

Szervező

Bejelentkezés